ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

施 氏 (56)

施培璽全家在深圳相聚(2004。01) 何巨蓝、施培璽、施西琳在西安大雁塔前(2005。02。10)

施家治在网上与施培璽视频通话(2006。04。05) 施培璽在网上与施家治视频通话(2006。04。05)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net