ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 

  笠 泽 施 氏 支 谱

  
世系表一 世系表二 世系表三

   世 系 表 二

80世 81世 82世 83世 84世 85世 86世
善昌(1828-1896) 肇麟(1848-1902) 培元(1869-1894) 家桢(1898-1983(嗣)
肇英(1851-1919) 联元(1877-19xx) 家干(1904-1963) 福保(1928-     ) 文凯(195x-   )
     福成(1932-    )

蓓茜(1963- (女)

  炳元(1885-19xx) 家燕(192x-  )
    美丽(1921-(女)
  启元(1887-1912) 家驹(1911-   )
  钧元(1908-    )
  衡元(1913-    )
则行(1853-1900) 鼎元(1873-1920) 绍弟(x)
    家俊(1899-     )
    家吉(1902-    ) 福永(193x-   ) 威廉(196x- )
    家福(1906-1998) 福佑(1936-   ) 迪凡(1962- ) 敬文(2002-    )
          嘉文(1996-(女)
          慧文(1996-(女)
        怡凡(1967-(女) 孝文(1999-    )
      福同(1937-  )
    家祉(x)
  纶元(1890-19xx)
则敬(1855-1924) 振元(1877-1960) 家谷(x)
    家铎(1917-    )
    家沅(1920- 2017) 逸清(1956- (女)
    (1926-2001女)
  锡元(1887-1897)
  颐元(1919-1921)
肇信(1857-1920) 禧元(1878-1922) 家桢(1898-1983) 福源(1922-1937)
    福盛(1923-    ) 嘉怡(1976- (女)
    福生(1923-    ) 左岸(1957-   )
      惠群(1956- (女)
    福懋(1925-1969) 静毅(1953- (女)
      沪生(1969- (女)
    福洵(1929-    )  杨(1966-  ) 文昌(1996-  )
    福泰(1940-    )  进(1970- (女)
    蓓芳(1926-(女)
    莉琳(1930-(女)
    莉莲(1931-(女)
    莉兰(1934-(女)
  家华(1899-1968)
  家翔(1900-1973) 福康(1931-    )
    养勇(1947-    ) 杰毅(1983-   )
    成勇(1951-    ) 佳加(1983- (女)
  家栋(1903-1981)
  惠英(1906-1937女)
道元(1902-  ) 家鸿(1925-  (女)
彬元(1909-   )
鑫元(1916-  )
传元(1917-  )
世系表一 世系表二 世系表三
地理位置
义 庄 记
建 龛 记
春 祭 文
渊 源 图
世 系 表
辈 份 表
分类简况
惠公略传
之常公传
施 则 敬
施 肇 曾
施 肇 基
施 肇 祥
正    文
公益事业
短    文
后    记
年代对照
编制计划
会议记要
发放登记
照    片
 

 

 

 

 

 


更多 >>

地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱shijiazhi@163.com网站制作:施家治