ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 
在欧洲 1 2 3 在美国 1 2 3 4 5
在伊朗 1 2 3 4 5 6 7 8

在美国(1)

mg109.jpg (10143 bytes) mg118.jpg (14805 bytes)
去美国途经旧金山机场转机时(1995。2) 在美国亚特兰大住所的阳台上(1995。2)

mg104.jpg (25282 bytes)

mg117.jpg (18021 bytes)

在亚特兰大“宏堡公司”办公楼外与德国的设备专家合影(1995。2)

外出游览时,与美国专家的小孩合影(1995。2)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net