ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 
在欧洲 1 2 3 在美国 1 2 3 4 5
在伊朗 1 2 3 4 5 6 7 8

在欧洲(2)

dm110.JPG (14750 bytes) dm107.jpg (15453 bytes)
在丹麦哥本哈根“司密斯公司”办公区  (1990。11) 在丹麦皇宫前(1990。11)

dm102.jpg (12455 bytes)

tsyd116.JPG (19464 bytes)

在哥本哈根工作午餐后与中国餐馆工作人员合影(1990。12)

在哥本哈根项目经理家作客(1990,12)

dm113.JPG (10560 bytes)

dm112.JPG (15873 bytes)

在丹麦皇宫前与卫兵合影(1990。12)

在丹麦北部与瑞典相望的海岸(1990。12)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net