ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 
在欧洲 1 2 3 在美国 1 2 3 4 5
在伊朗 1 2 3 4 5 6 7 8

在美国(2)

mg106.jpg (10796 bytes) mg111.jpg (10798 bytes)
在亚特兰大与德国“宏堡公司”的工艺专家合影(1995。3) 在亚特兰大与德国“宏堡公司”的项目经理合影(1995。3)

mg112.jpg (26308 bytes)

mg107.jpg (22209 bytes)

在亚特兰大“宏堡公司”办公楼外留影(1995。2)

外出游览时,在架空索道的侯车坪上(1995。2)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net