ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 
在欧洲 1 2 3 在美国 1 2 3 4 5
在伊朗 1 2 3 4 5 6 7 8

在欧洲(3)

dm111.JPG (10393 bytes) dm108.jpg (13664 bytes)
在法国巴黎卢浮宫门外(1990。12) 在巴黎卢浮宫(1990。12)

dm109.jpg (10761 bytes)

dm105.jpg (12710 bytes)

在巴黎公园散步(1990。12)

在返回的飞机上(1990,12)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net