ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 
在欧洲 1 2 3 在美国 1 2 3 4 5
在伊朗 1 2 3 4 5 6 7 8

在伊朗(1)

yl128.jpg (13884 bytes) yl130.jpg (13825 bytes)
中国去伊朗YASUJ水泥厂设计技术服务的两人专家小组经北京时在天安门广场前合影(2000。9) 与Mr.minar去伊朗德黑兰的钢结构制造厂商谈工作(2000。9)

yl108.jpg (17459 bytes)

Image143a.jpg (10037 bytes)

与“亚联公司”齐锐(女)在伊朗德黑兰的公园与另一批中国人相遇(2000。9)

在伊朗德黑兰的“波斯自由纪念塔”合影(2000。9)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net