ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 
在欧洲 1 2 3 在美国 1 2 3 4 5
在伊朗 1 2 3 4 5 6 7 8

在美国(5)

mg102.jpg (12677 bytes) mg108.jpg (11467 bytes)
在亚特兰大外出游览时(1995。2) 在亚特兰大外出游览时(1995。3)

mg103.jpg (11540 bytes)

mg114.jpg (10910 bytes)

回国途中在美国旧金山机场转机时(1995。3)

途中在日本东京机场转机时(1995。2)

更多 >>


关於本站  地址:江苏省南京市汉中西路汉北街八号
制作:施家治    联系电话:0086-25-86608277
  电子信箱:shijiazhi@citiz.net